Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Państwa, uczniów, słuchaczy uczęszczających do szkoły jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Pawła II z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garncarska 1, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: lodzierzoniow@op.pl lub poprzez przesłanie zapytania na adres II Liceum Ogólnokształcące, im. Jana Pawła II z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garncarska 1.
 2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wprzypadku pytań dotyczących celu, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach można kierować zapytania poprzez: adres e-mail: lodzierzoniow@op.pl lub poprzez przesłanie zapytania na adres Inspektor Ochrony Danych II Liceum Ogólnokształcące, im. Jana Pawła II z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garncarska 1.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody, tj.:
  1. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  3. kiedy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. kiedy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie oraz celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (na podstawie umów powierzenia).
  3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami szczegółowymi (zgodnie
   z JRZWA).
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa /np. przepis prawa oświatowego/ lub zawarta między stronami umowa.
  5. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                                                                                                      

Administrator Danych