Aktualności

Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego, FEDS.09.03-IZ.00-0003/23

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

Partnerstwo projektowe utworzyło 5 podmiotów:

  • 3 publiczne: Powiaty Świdnicki, Dzierżoniowski i Kłodzki
  • 2 niepubliczne: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Lider Projektu) i Zespół Szkół Alternatywnych Sp. z o.o

Projekt jest realizowany na rzecz następujących szkół:

  • powiat świdnicki: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu
  • powiat dzierżoniowski: I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie im. Jędrzeja Śniadeckiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie
  • powiat kłodzki: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Liceum Alternatywne w Kłodzku.

Celem głównym proj. jest łagodzenie skutków transformacji na terenie Subregionu Wałbrzyskiego (w powiatach świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim) przez inwestycje w wysoką jakość edukacji i wzrost dostępności do takich usług edukacyjnych, którym celem będzie wsparcie regionu w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii, klimatu i porozumień paryskich oraz kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów liceów obszarów pogórniczych w celu dostosowania ich do wymogów gospodarki.

Grupę docelową stanowi 3 500 uczennic i uczniów oraz 157 nauczycielek i nauczycieli jedenastu szkół z powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego. Przez realizację dodatkowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych i innych form wsparcia edukacji pozaformalnej u uczestników nastąpi wzrost wiedzy i świadomości w obszarach zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej z uwzględnieniem GreenComp i Agendy 2030, a także wzrost kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych wg Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Dzięki uzyskanemu wsparciu szkoły zwiększą także swoje zaangażowanie w edukację włączającą.

Działania projektowe: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w rozumieniu RE z 22.05.2018, w tym: zajęcia STEAM, DigComp2.1, GreenComp, rozwijające krytyczne myślenie, komunikację, wielojęzyczność, kompetencje obywatelskie, świadomość kulturową; wsparcie cyfryzacji 11 szkół, pozaformalne zajęcia wspierające rozwój uczniów w formie wyjazdów edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów; rozwój współpracy z pracodawcami i otoczeniem rynku pracy, szkolenia i rady pedagogiczne podnoszące umiejętności nauczycieli m.in. z edukacji włączającej; warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia umożliwiające rozpoczęcie edukacji na wyższym poziomie kształcenia, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, rozwój kompetencji zielonych i cyfrowych; wzmacnianie odporności psychicznej uczniów, zajęcia z zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenia sobie ze stresem, Trening Umiejętności Społecznych, walka ze stereotypizacją płciową.

#FunduszeUE      #FunduszeEuropejskie

Wartość całkowita projektu: 20 866 853,85 PLN
Wartość dofinansowania: 16 128 219,85 PLN

https://www.krzyzowa.pl/pl/projekty/innowacje-dla-szkol/4553-miedzypowiatowa-droga-do-edukacyjnego-sukcesu-szkol-ogolnoksztalcacych

Harmonogram zajęć:

CZERWIEC 2024:

MAJ 2024:

KWIECIEŃ 2024:

MARZEC 2024:

LUTY 2024:

STYCZEŃ 2024: