DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 2lodzierzoniow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego 2lodzierzoniow.pl

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.02.2022

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada napisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie:

Strona internetowa II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia i pomniejszania tekstu
 • zastosowania skali szarości
 • zastosowania podwyższonego kontrastu, trybu negatywu, jasnego tła
 • podkreślenia linków,
 • czytelniejszej czcionki.

Deklarację sporządzono dnia 02.03.2022 r.

Wyłączenia:

Dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatdzierzoniowski.pl spełnia wymagania w 97.92 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Dzwolak, adres poczty elektronicznej: lodzierzoniow@op.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 831 46 96.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

https://2lodzierzoniow.pl/wp-content/uploads/2022/03/wniosek_dostepnosci.pdf

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

Dostępność architektoniczna

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Garncarska 1, 58-200 Dzierżoniów

 1. Do budynku głównego szkoły prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzi jeden schodek. Ponadto jest jeszcze jedno wejście od strony hali sportowej dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo od strony boiska i parkingu bocznego znajdują się wejścia bezpośrednio na salę gimnastyczną, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Wejścia te są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. W budynku głównym szkoły na każdym poziomie znajduje się korytarz dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda.
 3. Do budynku pomocniczego szkoły prowadzą dwa wejścia od strony parkingu. Do jednego wejścia prowadzą schody.
 4. W budynku pomocniczym szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynków szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność tłumacza migowego:
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.